Wat is kennisveiligheid?

In Nederland ontwikkelen we veel waardevolle kennis en technologie. Daar zijn we zuinig op en dus beschermen we het. Dat doen we onder andere met het Loket Kennisveiligheid. Dit loket is een bundeling van alle expertise van de Rijksoverheid op het gebied van kennisveiligheid. Zo kunnen we eenduidige antwoorden en adviezen bieden. 

We beschermen kennis op verschillende manieren: 

  • We voorkomen ongewenste overdracht van kennis en technologie. Daar is sprake van als zo’n overdracht een bedreiging voor onze nationale veiligheid is. 
  • We richten ons op ongewenste beïnvloeding van onderwijs en onderzoek. Zulke beïnvloeding brengt onze academische vrijheid en sociale veiligheid in gevaar. 
  • We informeren en adviseren over ethische kwesties. Die kunnen een rol spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten van mensen niet respecteren. 

Rol Rijksoverheid

Met het beschermen van onze kennis beschermen we onze nationale veiligheid; een kerntaak van de Rijksoverheid. Dat doet de overheid door kennisinstellingen te informeren, handelingsperspectief te bieden en – waar nodig – kaders te stellen. Het Loket Kennisveiligheid is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken. 

Op deze website vindt u informatie en advies over kennisveiligheid rond internationale samenwerking: