Risico’s beperken

U kunt verschillende maatregelen nemen om de risico’s rondom kennisveiligheid te beperken.  Op deze pagina’s vindt u informatie over maatregelen op het gebied van:

Proportionaliteit

Bij het nemen van maatregelen is een gezonde verhouding nodig tussen de risico’s en de getroffen maatregelen. Evenredigheid is dus belangrijk. Uiteraard is te weinig maatregelen nemen onwenselijk, maar het treffen van te veel (of te ingrijpende) maatregelen heeft ook nadelen. 

Denk hierbij aan bureaucreatie door een overdaad aan controle. Of aan aantasting van uw academische reputatie door openheid en toegankelijkheid te veel te beperken. Wij adviseren: ‘open waar mogelijk, beschermen waar nodig.’ 

Non-discriminatie

Zeker bij een onderwerp als kennisveiligheid, waar analyses en profielen een grote rol spelen, bestaat het gevaar dat een aanpak doorslaat. Dat kan leiden tot willekeurige uitsluiting, verdachtmaking en discriminatie. 

Tref maatregelen die objectiveerbaar, proportioneel en verbonden zijn aan reëel gevaar. Praat hierover in uw organisatie en neem signalen serieus. Zie voor meer informatie het Nationaal Actieplan voor Diversiteit en Inclusie.

Zorgplicht kennisinstellingen

Als kennisinstelling heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers. Zij moeten kunnen werken in een veilige, inclusieve en open omgeving. Ook moeten zij – zonder angst voor de gevolgen – zich verantwoordelijk en aanspreekbaar kunnen voelen, dilemma’s kunnen delen en fouten kunnen bespreken. 

Belangrijke elementen van de zorgplicht zijn training en supervisie, onderzoekscultuur, ethische normstelling en procedures, databeheer en openbaarmaking en verspreiding.