Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten verschenen

Op 16 oktober 2023 heeft Minister Dijkgraaf (OCW) het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten aan de Tweede Kamer gestuurd. Het sectorbeeld geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van kennisveiligheid bij de Nederlandse universiteiten. 

Het sectorbeeld is opgesteld op basis van een externe audit die in 2023 bij alle universiteiten is gedaan. Externe onderzoekers hebben bekeken in welke mate de Nationale Leidraad kennisveiligheid inmiddels door universiteiten is geïmplementeerd. Ook bij de hogescholen wordt een dergelijke nulmeting uitgevoerd. De minister verwacht de resultaten daarvan eind 2023 te kunnen delen. Begin 2024 volgt het sectorbeeld over de KNAW en NWO.

Belangrijke stappen gezet

Het nu verschenen sectorbeeld laat zien dat universiteiten belangrijke stappen hebben gezet bij het implementeren van maatregelen op het gebied van kennisveiligheid en hun verantwoordelijkheid nemen bij het bevorderen van kennisveiligheid binnen de instelling. De minister constateert in zijn brief aan de Tweede Kamer tevens dat het beleid nog geïntensiveerd moet worden. Zo is veel informatie nog gefragmenteerd, met name door de decentrale organisatie van universiteiten. De minister geeft aan dat kennisveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van de Rijksoverheid en de kennisinstellingen en dat hij de dialoog over kennisveiligheid met de kennisinstellingen zal continueren. Vanuit de overheid wordt er de komende tijd onder meer gewerkt aan het doorontwikkelen van de Nationale Leidraad Kennisveiligheid en van het Loket Kennisveiligheid.

Meer informatie

Het sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten, de Kamerbrief en de reactie op het sectorbeeld van UNL, zijn hier te lezen.