Kamerbrief voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, informeerde op 23 december vorig jaar, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap.

Terugblik 2022

Minister Dijkgraaf geeft aan dat er het afgelopen jaar grote stappen zijn gezet in de aanpak van kennisveiligheid door zowel kennisinstellingen als het kabinet. Volgens de minister is de basis gelegd en is het zaak het beleid door te ontwikkelen en te implementeren. Hij geeft aan zich onverminderd in te zetten op de aanpak van kennisveiligheid. 

Voortgang maatregelen kennisveiligheid

In de kamerbrief gaat de minister eerst in op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de nationale veiligheid waar kennisveiligheid onderdeel van uitmaakt. Vervolgens schetst de minister de voortgang op de afzonderlijke maatregelen langs de drie lijnen waarlangs het kabinet de maatregelen uit de aanpak kennisveiligheid in 2020 heeft ingezet. Deze drie lijnen zijn: 

  1. Bevorderen bewustzijn en zelfregulering van kennisinstellingen ondersteund door een landelijke infrastructuur van de Kennisveiligheidsdialoog, de Nationale Leidraad Kennisveiligheid, bestuurlijke afspraken en het Loket Kennisveiligheid. 
  2. Toetsingskader ongewenste kennis- en technologieoverdracht. 
  3. Inzet EU en internationaal. 

Daarnaast bevat de kamerbrief een beleidsreactie van de minister op het advies van de AWTI

Grote belangstelling voor het Loket Kennisveiligheid

De minister geeft aan dat het groeiende bewustzijn van kennisveiligheid zichtbaar is in de toename van het aantal vragen aan het Loket Kennisveiligheid. Sinds de opening van het loket zijn 148 vragen ingediend. Daarnaast schrijft de minister dat het loket een bewustwording campagne is gestart om kennisveiligheid tot in de haarvaten van de kennisinstellingen door te laten dringen. Hij constateert ook dat er grote internationale belangstelling is voor het loket. Volgens de minister volgen verschillende landen de ontwikkeling van het Nederlandse loket met interesse en zien het als inspiratie voor de eigen beleidsontwikkelingen. De minister geeft aan dat de Verenigde Staten en een aantal andere landen bezig zijn een soortgelijk beleidsinitiatief op te zetten.  

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze dit bericht zelf nog een vraag over kennisveiligheid? Neem dan contact op met het Loket Kennisveiligheid.