In december publiceerde de AWTI het advies: ‘Kennis in Conflict - Veiligheid en Vrijheid in Balans.’

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) beantwoordde in haar advies de vraag: ‘Hoe moeten we in Nederland omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen, inclusief het hoger onderwijs?’ Volgens het advies is een lerende aanpak noodzakelijk om de balans te vinden tussen de risico’s en kansen in internationale samenwerking voor kennisinstellingen. De AWTI geeft aan dat kennisinstellingen bij alle betrokkenen moeten werken aan bewustwording en de ontwikkeling van kennis en kunde rondom kennisveiligheid. In het advies worden drie concrete aanbevelingen gedaan om het bestaande beleid te verbeteren.

Aanbevelingen AWTI

De aanbevelingen en daaruit volgende voorgestelde acties die volgens de AWTI gelijktijdig opgepakt dienen te worden zijn als volgt: 

 1. ‘Het verder ontwikkelen en verbeteren van begripsvorming rond kennisveiligheid en het in balans brengen van verschillende waarden en belangen’. 
  Actie 1: ‘Bevorder en deel de uitkomsten van het onderzoek naar kennisveiligheid in brede zin.’
  Actie 2: ‘Stimuleer een brede, genuanceerde discussie over het onderwerp.’
 2. ‘De overheid moet, samen met de kennisinstellingen, aan de slag om de risico’s en maatregelen te verduidelijken en daarbij onderkennen dat differentiatie nodig is.’ 
  Actie 1: ‘Ontwikkel een sectorbreed model ter professionalisering van de aanpak van Kennisveiligheid.’
  Actie 2: ‘Verken hoe organisatorische diversiteit van kennisinstellingen in Nederland beter benut kan worden voor kennisveiligheid.’
 3. ‘Kennisinstellingen moeten het bewustzijn, de kennis en de kunde rondom kennisveiligheid verbeteren.’ 
  Actie 1: ‘Vergroot in de breedte en de diepte bewustzijn, kennis en kunde bij kennisinstellingen om risico’s te mitigeren en kansen te pakken.’
  Actie 2: ‘Breid de kennisveiligheidsteams bij kennisinstellingen uit.’

Het bevorderen van kennisveiligheid is volgens de AWTI ‘voornamelijk een verantwoordelijkheid van de overheid, in samenspel met de kennisinstellingen’.  De AWTI benadrukt dat om kennisontwikkeling veilig en van hoog niveau te houden het beleid omtrent kennisveiligheid blijvend verbeterd dient te worden. 

Internationale waardering voor het Nederlandse kennisveiligheid beleid

Tot slot merkt de AWTI op dat veel van haar gesprekspartners in binnen- en buitenland het Nederlandse Rijksbreed Loket Kennisveiligheid aanmerken als good practice en dat er in Nederland in korte tijd veel kennis en expertise over kennisveiligheid is opgebouwd. Internationaal wordt de inbreng van Nederlandse experts en beleidsmakers op dit thema volgens de AWTI gewaardeerd. 

Ook een vraag?

Heeft u na het lezen van dit bericht, zelf nog een vraag over kennisveiligheid in relatie tot internationale samenwerking? Neem dan contact op met het Loket Kennisveiligheid

Lees hier het volledige AWTI rapport.