Kamerbrief uitgangspunten samenwerking Russische Federatie en Belarus

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, doet in een brief aan de voorzitters van de koepelorganisaties in het hoger onderwijs en wetenschap, de dringende oproep om alle formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus te bevriezen. Ditzelfde geldt voor het aangaan van nieuwe formele en institutionele samenwerkingen met instellingen in de Russische Federatie en Belarus.

Minister Dijkgraaf: “Gezien de aard van de gebeurtenissen en in lijn met het beleid van vele andere Europese landen, doe ik de dringende oproep om op dit moment alle formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus te bevriezen. Ditzelfde geldt voor het aangaan van nieuwe formele en institutionele samenwerkingen met instellingen in de Russische Federatie en Belarus. 

Ik breng ook onder uw aandacht dat de Europese Unie een stevig pakket aan sancties heeft afgekondigd, dat onder meer ziet op ongewenste technologieoverdracht. Alle samenwerking onder het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek & Innovatie Horizon Europe zijn opgeschort, evenals de betalingen uit dit programma. Ook zal de Europese Commissie geen nieuwe samenwerkingsrelaties meer aangaan op het gebied van onderzoek en innovatie. Ik onderhoud nauwe contacten met onze partners in de Europese Unie en daarbuiten, om zo goed mogelijk gezamenlijk op te trekken.
Het is van belang dat alle kennisinstellingen daarnaast extra waakzaamheid betrachten ten aanzien van cybersecurity en kennisveiligheid, in het bijzonder in strategisch gevoelige domeinen. Mochten er verdere vragen daaromtrent zijn, dan kan men zich uiteraard wenden tot het Loket Kennisveiligheid.

Tegelijkertijd is het belangrijk om juist in deze tijden goede informele contacten tussen studenten en onderzoekers in de Russische Federatie en Belarus te blijven onderhouden. Deze contacten vormen op een later moment de basis om de onderwijs- en wetenschappelijke betrekkingen weer te normaliseren.

Ik realiseer me dat deze maatregelen veel van eenieder vergen en hoop dat de geopolitieke omstandigheden het snel weer mogelijk maken om in alle vrijheid samenwerking met instituties in Rusland en Belarus aan te gaan. Maar het is de verschrikkelijke aard van de gebeurtenissen die mij nopen deze uitgangspunten met u te delen.”