Nationale leidraad kennisveiligheid gepubliceerd

De leidraad is een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen.

Door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld is samen met de Rijksoverheid de Nationale Leidraad Kennisveiligheid uitgewerkt. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met kennisinstellingen, de zogenaamde kennisveiligheidsdialoog, hieruit is naar voren gekomen dat er een sterke behoefte was aan deze leidraad. De leidraad helpt kennisinstellingen, bestuurders en onderzoekers door hen te laten zien waar de risico’s en dreigingen kunnen zitten en biedt kaders en handvatten. Op basis van de leidraad kunnen instellingen hun eigen beleid aanscherpen en verdiepen. De leidraad zal worden geactualiseerd wanneer ontwikkelingen in het dreigingsbeeld en/of de beleidsontwikkeling rond kennisveiligheid daar om vragen.

Aan de totstandkoming van de leidraad hebben verschillende partijen meegewerkt: Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, TO2-federatie en verschillende ministeries en diensten van de Rijksoverheid.

Nationale leidraad kennisveiligheid