Gedragscodes en juridische kaders

Uw instelling is verplicht de wet- en regelgeving te volgen. Er zijn nationale en internationale juridische kaders en gedragscodes, die bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Samenwerking met internationale partners moet binnen die ‘harde’ kaders plaatsvinden. Er is ook relevante wet- en regelgeving in voorbereiding. Daarnaast besteden we aandacht aan richtinggevende gedragscodes die binnen de kennissector zijn uitgewerkt, en die u kunnen helpen bij het maken van afwegingen.

  • Uw instelling moet voldoen (compliance) aan wet- en regelgeving om dreigingen het hoofd te bieden. Zo gelden er binnen de Europese Unie strenge regels voor de uitvoer van producten en technologieën die naast civiele ook militaire toepassingen hebben, de zogeheten dual use. Het gaat om alle vormen van overdracht, dus ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of een clouddienst. Zuiver fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en technologieën die zich al in het publieke domein bevinden, zijn uitgezonderd van exportcontrole. Twijfelt u of de exportregels voor u van toepassing zijn? Vraag dan een indelingsverzoek aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).
  • Daarnaast zijn er internationale sanctieregimes van kracht tegen bepaalde landen, organisaties en personen. Het actuele overzicht daarvan staat op www.sanctionsmap.eu. Voor kennisinstellingen zijn vooral de sancties tegen Noord-Korea en Iran relevant. Zij vormen de basis voor het verscherpt toezicht dat voor een aantal vakgebieden geldt.
  • Het kabinet werkt aan maatregelen om het handelingsperspectief van kennisinstellingen en overheden verder te vergroten. Zo werkt het kabinet aan een toetsingskader. Dat zorgt voor een gerichte toetsing van personen die toegang willen tot kennisgebieden met een hoog risico voor de nationale veiligheid. Het kabinet streeft ernaar dat dit kader in de loop van 2023 gaat gelden.
  • Het kabinet heeft ook een wetsontwerp over buitenlandse investeringen, fusies en overnames gepresenteerd. Deze wet richt zich op vitale aanbieders en organisaties die beschikken over gevoelige technologie.
  • Daarnaast zijn er verschillende gedragscodes over kennisveiligheid. Deze zijn niet-bindend, maar wel richtinggevend. Zo is er het kennisveiligheidskader  van de UNL en zijn er de EU guidelines on tackling foreign interference  van de Europese Commissie. Diverse landen hebben inmiddels vergelijkbare gedragscodes uitgewerkt. Die maken het makkelijker om het gesprek over kennisveiligheid met buitenlandse partners te voeren.