Wetenschappelijke Integriteit

Om duidelijk te maken wat we verstaan onder wetenschappelijke integriteit, heeft het gezamenlijke Nederlandse kennisveld (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, VH en UNL) een Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze code werkt de vijf grondslagprincipes - eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid - van integer onderzoek uit in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Verder omvat de code richtlijnen voor de omgang met veronderstelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Daarnaast is er een Europese gedragscode, deĀ European Code of Conduct for Research Integrity, gemaakt door ALLEA, de Europese Federatie van Wetenschapsacademies. Vanuit Nederland is de KNAW daarbij aangesloten. De Europese Commissie erkent deze Code als het referentiedocument voor wetenschappelijke integriteit voor alle door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, en als een model voor organisaties en onderzoekers in heel Europa. Diverse kennisinstellingen beschikken daarnaast over eigen gedragscodes, waarin de interne regels rond wetenschappelijke integriteit en/of veiligheid verder zijn uitgewerkt. Zo hebben de Universitaire Medisch Centra zogenoemde research codes.