Open science

Nederland onderschrijft het Europese streven om de resultaten van met publieke middelen gefinancierde onderzoek voor iedereen toegankelijk te maken. Denk aan het openbaar maken van publicaties en het ‘FAIR’ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) maken van onderzoeksdata. Het vrijelijk delen van wetenschappelijke inzichten is een belangrijk uitgangspunt van wetenschapsbeoefening, en een belangrijke aanjager voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties.

De Europese Unie heeft afgesproken dat deze open science de norm wordt in wetenschappelijk onderzoek. Deze praktijk raakt binnen de kennissector steeds meer gangbaar. Dat betekent echter niet dat alle internationale partners al open science in de praktijk brengen. Bovendien kunnen er legitieme redenen zijn om sommige onderzoeksresultaten te beschermen, en ze slechts deels of helemaal niet openbaar te maken. Denk daarbij aan privacy, nationale veiligheid, intellectueel eigendom en commerciële redenen.

Het is belangrijk om stil te staan bij de vraag of dergelijke aspecten aan onderzoek binnen uw instelling verbonden zijn. En zo ja, welke afspraken u daarover met uw internationale partners kunt maken. Zo kunt u afspreken in hoeverre u data deelt, of dat u data alleen laat inzien (data visiting). Door hierover vooraf goede afspraken te maken, voorkomt u dat dat er later in het proces spanning ontstaat tussen het streven naar maximale openheid en het nemen van beschermende maatregelen.