Non-discriminatie

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs zorgen voor een veilige leeromgeving voor studenten. Kennisinstellingen bieden een veilige werkomgeving voor hun medewerkers, ongeacht hun functie. Nederlandse kennisinstellingen hebben op het vlak van sociale veiligheid een zorgplicht jegens hun medewerkers en studenten. Voor discriminatie is geen plaats.

Zeker bij een onderwerp als kennisveiligheid, waarbij dreigingsanalyses en risicoprofielen een belangrijke rol spelen, bestaat het gevaar dat de aanpak ‘doorslaat’. Dat kan leiden tot willekeurige uitsluiting, verdachtmaking en discriminatie. Dat moeten we te allen tijde voorkomen. Getroffen maatregelen moeten daarom altijd objectiveerbaar en proportioneel zijn, en worden verbonden aan een reëel gevaar. Voer hier binnen uw instelling een open gesprek over, en neem signalen op dit vlak altijd serieus. 
 Zie ook Nationaal Actieplan voor Diversiteit en Inclusie.

Zorgplicht kennisinstellingen

De zorgplicht voor onderzoekers staat als volgt beschreven in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit: ‘De instelling zorgt voor een werkomgeving waarin goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaarborgd’. De instelling zorgt ervoor dat onderzoekers kunnen werken in een veilige, inclusieve en open omgeving. Een omgeving waarin zij zich verantwoordelijk en aanspreekbaar voelen, dilemma’s kunnen delen en gemaakte fouten kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor de gevolgen (blame-free reporting). De zorgplicht gaat over training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding en ethische normstelling en procedures.